Det vil vi

Jeg har en række mærkesager, som jeg gør alt for at få med i de politiske beslutninger. Læs mere om dem.

Socialdemokratiet vil give alle børn og unge mulighed for at udnytte deres evner optimalt. Alle skal have mulighed for at vælge præcis den uddannelse eller det erhverv, de gerne vil, efter endt folkeskole. Derfor skal vi sikre en langsigtet løsning for folkeskolen.

Folkeskolen står over for store udfordringer og har gjort det i mange år. Alt for mange elever klarer ikke en afgangseksamen, som sætter dem i stand til at begynde en erhvervsuddannelse. Den udvikling skal vendes. Det kan kun gå for langsomt.

Eleverne i vore skoler skal opleve voksne fra alle faggrupper, der i en positiv ånd, bidrager med dannelse og uddannelse af eleverne, og som skaber trygge rammer for den enkelte elev. Der skal være tid, personale og mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs alsidige, individuelle udvikling samtidig med, at omdrejningspunktet er fællesskabet i skolen.

Det er vigtigt at kommunens børn får lige muligheder for indlæring i skolen. Derfor skal der være økonomisk mulighed for at få morgenmad på skolen. Det er svært at modtage læring på tom mave.

Vi ønsker, at personalet på vore skoler har et højt fagligt niveau, og
videreuddannelse skal være en selvfølge. Arbejdsvilkårene for vore ansatte på skolerne skal fastholde og tiltrække uddannede og dygtige medarbejdere, der kan være med til at løfte folkeskolen. Vi skal have et fælles skolevæsen, som samtidig skaber muligheder for, at den enkelte skole kan udvikle sig indenfor de fælles rammer. Den enkelte skole skal have ressourcer nok til at kunne tilbyde en ’2 lærer-ordning’ i de klasser, hvor der er behov.

Såvel det psykiske som det fysiske studie- og arbejdsmiljø skal være 100% i orden. Vore børn og ansatte må ikke udsættes for unødige påvirkninger, der rummer en risiko. Derfor skal vi sørge for et sundt indeklima, der øger trivsel og indlæring.

Børn og unge med psykiske problematikker som angst, autisme, ADHD m.v. skal ikke forsøges indpasset i det almene skole- og uddannelsestilbud, men have de specialtilbud, der er tilpasset deres udfordringer.

Overgangen mellem barn og voksen for de sårbare og handicappede skal tilrettelægges i god tid, så de ikke tabes på gulvet imellem 2 forskellige lovgivninger.

Samarbejdet mellem regionen og kommunen skal optimeres, så den psykisk syge borger oplever en sammenhæng i den hjælp og støtte, der tilbydes. Anonym rådgivning og akuttelefon skal være til rådighed, når livet bliver svært for sårbare og psykisk syge borgere.

Udsatte og hjemløse, der ikke formår at bo i de almene boformer, skal sikres boliger, der passer til dem. De har ligesom alle andre borgere i kommunen krav på en værdig tilværelse.

I Socialdemokratiet ønsker vi et stærkt fokus på at behandle alle borgere værdigt. På handicapområdet ønsker vi fx at have fokus på, at kommunen skal være en samarbejdspartner, så familier med handicappede børn ikke skal opleve at løbe spidsrod mellem instanser.

Vi ønsker en kommune som en samarbejdspartner med høj faglighed og stor empati for borgerens situation.

Socialdemokratiet har ambition om at skabe de bedste dagtilbud, den bedste folkeskole og et rigt ungdomsmiljø. Det skal foregå i tæt samarbejde med alle relevante parter, gavne børn og unge såvel i deres aktuelle liv som i forberedelsen til voksenlivet. Og samtidig dermed: til gavn for områdets ansatte.

Livet starter ikke med folkeskolen. Derfor har vi et mål om, at de mindste borgeres muligheder for at udvikle sig til hele og livsduelige mennesker skal være central i udviklingen af og investeringen i daginstitutioner og dagplejere.

Tidlig indsats, sundhedsfremme og forebyggelse er nøglebegreber, som kan forebygge mange problemer, og som skal prioriteres. Tidlig indsats rummer mange facetter helt fra prioriteringen af mødet med familien til tidlig indsats i forhold til opsporing af fx ordblindhed.

Sundhedsplejen skal til alle tider have høj prioritet. Den er første møde med den nye borger, og her kan udfordringer i familien opdages, hjælpen sættes ind fra start og om nødvendigt fortsætte gennem barnets opvækst.

Socialdemokratiet vil sikre, at n o r m e r i n g e n i daginstitutionerne og i den kommunale dagpleje i Kalundborg hænger sammen med b e h o v e t for pasning hos Kommunens borgere. Socialdemokratiet vil arbejde for, at institutioner, der har brug for det pga. børnesammensætningen, får øget normering. Det er vort ønske at sikre kvalificerede voksne nok i alle faggrupper til at tage sig af børnene.

Socialdemokratiet vægter kulturen højt. Kultur er det sociale løft. Kultur skal vække nysgerrighed og berige os med udvikling, dannelse, fællesskab og trivsel – og holde os raske fysisk som psykisk.

Alle skal have mulighed for oplevelser og aktiviteter. Kultur i det offentlige rum er et godt middel til dette, og Socialdemokratiet vil forbedre tilgængeligheden.

Socialdemokratiet ønsker at øge opmærksomheden på kultur og at sætte niveauet højt. Det, vi har, skal udnyttes optimalt, og det, vi mangler, skal vi vove at sigte og satse på!

Der er steder med stort potentiale, som fortjener øget udvikling og anvendelse, fx Højbyen med Kalundborg Middelalderby, Amfiteateret i Bregninge, Formidlingscenter Fugledegård og Havneparken med kommende kulturhus.

Kalundborg Bibliotek har utroligt mange tilbud til borgere i alle aldre og fortjener større og tidssvarende lokaler.

En svømmehal i den sydlige del af Kalundborg Kommune kan betyde svømmeundervisning for alle kommunens skoler.

Kultur skabes hele tiden, og udøvende kunstnere skal have gode muligheder. Fx et Kunstnerrefugium, der kan ligge på Røsnæs eller Reersø, og en teaterbygning, der kan modtage alle landets turnerende forestillinger.

Socialdemokratiet vil oprette et kulturråd med henblik på at øge de muligheder, vi allerede har og på at skaffe flere kulturoplevelser til Kalundborg.

Under Coronakrisen har vi oplevet et øget behov for udendørs aktiviteter. Her skal Idrætsstrategien være køreplanen og rumme tilbud til alle - børn, unge, ældre og handicappede.

Socialdemokratiet vil sikre gode idrætsfaciliteter i hele kommunen.

Belysning skal optimeres ved udendørs arealer, hvor der er mulighed for motion og idrætsaktivitet.

En skøjtebane vil være et attraktivt fyrtårn! Den vil give glæde, motion og oplevelse for store og små - og mulighed for et ishockeyhold.

Parkourbane inviterer til aktivitet, leg og læring. Parkour giver mulighed for effektiv bevægelseskunst og fysisk disciplin med forhindringer, hvor man tilpasser bevægelserne til de omgivelser, man befinder sig i. Kan fint placeres i Gørlev og/eller Svebølle, hvor også en skaterbane vil være velanbragt.

Kalundborg Kommune har rigtig mange foreninger – omkring 300! Foreninger er også kultur.

Brugerdrevne kultur- og forsamlingshuse skal fortsat støttes, både økonomisk og indholdsmæssigt.

Klima og miljø skal være en naturlig del af alle vore politiske beslutninger. Vi har påtaget os at være det mest grønne land i verden. Det kan kun lykkes, hvis vi alle står sammen om det. Derfor skal vurdering af klima/miljø-konsekvenser blive en fast del af alle politiske sager i kommunen, ligesom økonomiske konsekvenser er det i dag. Kommunen skal gå forrest i kampen for reducering af CO2. Både når det handler om indkøb, transport, byggeri og grønne partnerskaber.

Kommunens transport skal gøres grøn. Bilparken skal køre på alternativt brændstof for at få en fossilfri bilpark.

Energirenovering af kommunens bygninger vil gavne både klima og indeklima. På kommunens institutioner vil det gavne såvel børn som arbejdsmiljø og ikke mindst indlæringen.

Nye bygninger skal bygges efter de højeste energistandarder.

Socialdemokratiet vil, i samarbejde med Kalundborg Forsyning, lave en ny klimatilpasningsplan, og de økonomiske konsekvenser skal indarbejdes i kommunens budgetter.

Klimaindsatsen i Kalundborg skal udvikles i samarbejde med borgerne. Vi ønsker at gøre en særlig indsats for at aktivere de unge i denne debat og udvikling. Socialdemokratiet vil nedsætte et klimaråd med stærk repræsentation fra de unge i hele Kalundborg Kommune.

Naturen i Kalundborg Kommune er enestående. Socialdemokratiet vil øge tilgængeligheden for borgerne og derved højne folkesundheden. Vi har en nærmest uendelig liste af naturperler. Bl.a. skovene på Asnæs, Bjergsted Bakker, Vesterlyng, Tissø, Åmosen. Ved at afmærke vandre- og cykelruter og lave kort over dem gør vi naturen mere tilgængelig for alle. Og det vil desuden gavne turismen.

Kommunen skal styrke biodiversiteten. Vi vil fx indgå aftaler med lodsejerne i kommunen, så vilde blomster langs kommunens veje, i parkerne og på grønne områder. Kommunen skal stoppe brugen af sprøjtemidler. Skovrejsningen skal øges i samarbejde mellem Kalundborg Kommune, Naturstyrelsen og private grundejere.

De ældre i Kalundborg Kommune er en stor ressource, der yder mange positive bidrag til det sociale, kulturelle og foreningsmæssige arbejde. Langt de fleste lever et sundt, godt og aktivt liv til gavn for sig selv og for andre. Men kommunen skal ’være der’ for dem, der har behov. Det kan være et behov i forbindelse med nedsatte personlige funktioner, men kan også være behov for en medskaber i det aktive ældreliv.

Ensomhed og social isolation skal ikke være en naturlig del af livet for mange ældre. Vi vil understøtte de borgere, der ønsker et socialt liv, men måske ikke helt magter at skabe det selv, give mulighed for at deltage i de mange aktive ældreforeninger, der eksisterer rundt i kommunen.

Socialdemokratiet vil sikre rammer og faciliteter til fællesskaber. Hvis rammerne er i orden, har fællesskaber det med at skabe sig selv!

Socialdemokratiet vil sikre, at alle ældre i Kalundborg Kommune, der har behov for hjælp og omsorg, kan have en værdig alderdom.

Kommunen er kommet langt med rehabiliteringen. Men der skal kigges mere på, hvordan vi får den raske ældre til at forblive aktiv og derved blive selvhjulpen og styrende i sit eget liv. Det skal tænkes ind i de projekter, der vil komme fremadrettet, herunder fortsat udvikling af attraktive boliger til ældre.

Der er flere og flere som får demens - derfor er det vigtigt, at når fremtidens plejehjem skal bygges, skal de være funktionelle for alle potentielle beboere, også demente. Der skal skabes rammer for fremtidens beboere med deres individuelle behov og med plads til både enlige og par.

De senere års indsats på sundhedsområdet har heldigvis bevirket, at flere borgere lever et godt liv højt op i årene. Men det er forventeligt, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt bliver ramt af sygdomme og/eller handicap, som gør, at vi får brug for hjælp fra kommunen.


Der skal i de kommende budgetter sættes flere penge af til velfærdsteknologi. Teknologi på brugernes præmisser kan gøre mange selvhjulpne og supplere de øvrige kommunale tilbud.


Den digitale og behandlingsmæssige udvikling har bevirket, at flere behandlinger kan foretages i nærområdet enten på Sundheds- og Akuthuset eller i egen bolig. Det stiller langt flere krav til Den Nære Sundhed, og det stiller store krav til samarbejde mellem kommune og region. Vi skal sikre, at flest mulige borgere får den bedst mulige behandling så tæt på hjemmet, som muligt.


Undersøgelser viser, at ensomhed er en stor trussel mod sundheden. Ensomhed skal bekæmpes.


Det er vigtigt at have fokus på fysisk og mental trivsel, og der kan være mange årsager til, at børn og/eller voksne ikke trives fysisk eller mentalt. Socialdemokratiet ønsker, at denne manglende trivsel skal være et centralt indsatsområde i den kommende valgperiode - dels så vi sikrer, at flest muligt bevarer et godt fysisk helbred længst muligt, og dels så flest mulige børn, unge og voksne trives mentalt.
Hvis man ikke trives mentalt, kan man fx ikke indlære i skolen eller klare sig selv og sin familie som voksen.


Pleje skal være let tilgængelig for alle, der har behov.


Kalundborg Kommune skal bygge et varmtvandsbassin for at øge tilbuddet til fx gigtpatienter og for at fremme mentalt og fysisk velvære.

Socialdemokratiet vil skabe rammer for Ung Kalundborg, så et bredt tilbud til de unge i Kalundborg Kommune udbygges og bevares. Kalundborg Kommune har en velfungerende ungdomsskole - Ung Kalundborg og en velfungerende Musisk Skole.

Dog kan begge udbygges med et endnu bredere tilbud til alle unge i hele kommunen. Der skal være indbydende og trygge steder at mødes samt spændende aktiviteter at samles om. Der skal være plads og fællesskaber til alle.

De unge skal trygt kunne benytte sig af tilbuddene fra Ung Kalundborg og Musisk Skole. Socialdemokratiet vil genskabe et sted til de unge i Kalundborg Kommune. Dette kunne være i form af et Ungehus – f o r de unge - d r e v e t af de unge. Vi ønsker, at der er personale til at støtte op om de unge og deres ideer.

Vi har mange og stærke frivillige organisationer, fyldt med ildsjæle. Dem skal vi passe på og støtte så godt vi kan, de yder en kæmpe indsats for fx unge der har det svært, unge der gerne vil have et sted at være og unge der bare er unge og søgende i livet.

Det er vores ambition!

I Socialdemokratiet er vi bevidste om, at der på fremtidens arbejdsmarkedet vil være endnu mere kamp om kvalificeret arbejdskraft end vi ser nu. Derfor vi vil tilbyde attraktive, fleksible arbejdsvilkår med gode muligheder for videreuddannelse., så vi kan tiltrække og fastholde medarbejdere.

Hvis vi vil levere ordentlig velfærd i fremtiden – og det vil vi! Så skal vi kunne fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, ellers risikerer vi, at vi ikke kan levere den velfærd borgerne har krav på.

Som det er nu, har vi mange ledige stillinger på området for ældrepleje. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi risikerer, at der bliver længere ventetid på at få pleje, hvor standarden på pleje bliver forringet alene fordi vi ikke har medarbejdere nok. Vi skal gøre jobbet attraktivt, også for kommende generationer, så vi sikrer ældre den pleje de rettelig har fortjent i deres alderdom.

Det samme gør sig gældende på dagtilbudsområdet. Mange pædagoger og assistenter er i dag ansat i deltidsstillinger. Mange stillinger bliver ikke slået op som fuldtidsstillinger og hvis man spørger dem, der er på deltid, ønsker de ofte ikke at komme på fuldtid, da jobbet er for hårdt. Det skal vi have lavet om. Vi har brug for al disponibel arbejdskraft, så vi kan sikre ordentlige arbejdsvilkår, men også ordentlige vilkår for børnene i dagtilbud.

Det er problematisk flere steder i vores kommune at rekruttere, både på skoleområdet og på det administrative område. Det kan vi ikke blive ved med at se på, uden af gøre noget ved det. Det vil være
uansvarligt.